REGULAMIN SKLEPU KUROWSKIMETALS.COM

1. INFORMACJE OGÓLNE:

1.1. Właścicielem i prowadzącym Sklep internetowy działający pod adresem http://kurowskimetals.com jest spółka Kurowski Metals Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze (58-500), ul. Aleja Wojska Polskiego 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000486736, kapitał zakładowy 5000,00 zł, numer NIP: 6112732869, numer REGON: 022297193.

1.2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady funkcjonowania Sklepu internetowego kurowskimetals.com działającego pod domeną http://kurowskimetals.com, świadczenia i korzystania z usług Kurowski Metals Sp. z o.o. oraz zasady sprzedaży Produktów przez Kurowski Metals Sp. z o.o. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Klientów, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Kurowski Metals Sp. z o.o. - podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep internetowy kurowskimetals.com.

2. DEFINICJE: Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

2.1. Regulamin – dokument określający zasady zawierania i realizacji Umów i Umów Sprzedaży i stanowiący integralną część tych umów;

2.2. Kurowski Metals – spółka Kurowski Metals Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, o której mowa w punkcie 1.1. powyżej;

2.3. Sklep internetowy – prowadzony przez Kurowski Metals internetowy serwis transakcyjny, dostępny pod domeną http://kurowskimetals.com, w ramach którego prezentowane są Produkty przeznaczone na sprzedaż oraz zawierane są Umowy Sprzedaży między Klientami, a Kurowski Metals;

2.4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych w świetle obowiązującego prawa, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy, która poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Sklepie internetowym kurowskimetals.com zawarła z Kurowski Metals Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto. Użytkownikiem jest również osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

2.5. Konto – zapis informatyczny prowadzony bezpłatnie dla Użytkownika przez Kurowski Metals, w którym gromadzone są Dane Osobowe Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu internetowego kurowskimetals.com. Dostęp do Konta umożliwia odpowiednio: (a) Użytkownikowi - identyfikację w Sklepie internetowym kurowskimetals.com.; (b) Klientowi - składanie Ofert na wybrany przez siebie Produkt;

2.6. Klient – Użytkownik uprawniony do składania Ofert niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, będący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny i stroną Umowy Sprzedaży;

2.7. Oferta – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży składana Kurowski Metals przez Klienta, rozumiana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny;

2.8. Kampania Sprzedażowa – informacje umieszczone w Sklepie internetowym dotyczące prezentowanych Produktów, które w wyniku złożenia przez Klienta Oferty, przyjętej następnie przez Kurowski Metals, mogą zostać przez Klienta nabyte. Prezentacja dotycząca Produktów ulega zmianom i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

2.9. Produkt – produkt będący przedmiotem Umów Sprzedaży. Produkty prezentowane są w Sklepie internetowym kurowskimetals.com w ramach Kampanii Sprzedażowej, pochodzą bezpośrednio od producentów, są produktami oryginalnymi i markowymi oraz stanowią wysokiej jakości monety oraz sztabki inwestycyjne.

2.10. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Użytkownika z Kurowski Metals z chwilą potwierdzenia Rejestracji, zgodnie z pkt 4.7 Regulaminu;

2.11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży wskazanych w Ofercie Produktów zawierana między Kurowski Metals i Klientem na zasadach określonych w Regulaminie;

2.12. Rejestracja – procedura określona w pkt 4.3. Regulaminu, prowadząca do utworzenia Konta umożliwiającego identyfikację Użytkownika podczas korzystania ze Sklepu internetowego kurowskimetals.com na podstawie loginu stanowiącego ciąg unikalnych znaków (konieczne do zawierania Umów Sprzedaży z Kurowski Metals);

2.13. Dane Osobowe - zgromadzone w trakcie Rejestracji informacje dotyczące Klienta jako zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Kurowski Metals w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy Sprzedaży, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji ww. umów, dokonania rozliczeń z Klientem, w celu marketingu bezpośredniego własnych Produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód;

2.14. Koszyk – narzędzie informatyczne dostępne w ramach Sklepu internetowego kurowskimetals.com, umożliwiające Klientom składanie Ofert na wybrane Produkty, a następnie jednorazowe potwierdzenie złożonych niezależnie od siebie Ofert w formie zamówienia;

2.15. Cena Sprzedaży – cena sprzedaży Produktu przez Kurowski Metals na rzecz Klienta, ustalana w oparciu o informacje udzielone w ramach Kampanii Sprzedażowej z momentu złożenia Oferty przez Klienta. Cena Sprzedaży podana w Kampanii Sprzedażowej obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa, z wyłączeniem kosztów transportu;

3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO:

3.1. Prowadzenie przez Kurowski Metals Sklepu internetowego obejmuje przede wszystkim następujące funkcje i usługi: (a) dostęp do platformy transakcyjnej, m.in. przez prowadzenie i administrację przez Kurowski Metals Kont Użytkowników, umożliwiający składanie przez Klientów Ofert na zakup Produktów prezentowanych w ramach Kampanii Sprzedażowej; (b) udostępnianie przez Kurowski Metals przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przezUżytkowników danych, służących do ich identyfikacji oraz do zawierania Umów i Umów Sprzedaży.

3.2. Niezbędnym do korzystania ze Sklepu internetowego jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów.

3.3. W związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Kurowski Metals drogą elektroniczną w ramach Umowy, Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO:

4.1. Kurowski Metals prezentuje Produkty przeznaczone na sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet (on-line) dla Klientów. Informacje na temat Produktów zamieszczane są na stronie kurowskimetals.com, a możliwość ich nabycia posiadają tylko Użytkownicy.

4.2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie internetowym jest w zakresie świadczonych przez Kurowski Metals usług dobrowolne i bezpłatne. 4.3. Procedura Rejestracji polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.kurowskimetals.com oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.

4.4. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści: (a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia; (b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sklepu internetowego kurowskimetals.com; (c) Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, zmienione następnie ewentualnie w trakcie korzystania ze Sklepu internetowego, są prawdziwe, zgodne z prawem oraz nie naruszają praw osób trzecich.

4.5. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą: imienia, nazwiska, daty urodzenia, płci, adresu e-mail (za wyjątkiem tzw. tymczasowych adresów e-mail) oraz hasła.

4.6. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości Danych Osobowych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Kurowski Metals na czas nieokreślony, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez Kurowski Metals.

4.7. W wyniku przeprowadzenia prawidłowej Rejestracji Kurowski Metals tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do adresu e-mail oraz hasła zgłoszonego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po potwierdzeniu zgłoszonego adresu e-mail oraz hasła (logowanie).

4.8. Konto zawiera w szczególności Dane Osobowe Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych Danych Osobowych, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając ze stosownego formularza dostępnego w Sklepie internetowym.

4.9. Użytkownik Konta nie jest uprawniony do umieszczania w formularzu rejestracyjnym Danych Osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby trzeciej.

4.10. Zabrania się usuwania przez Użytkownika Danych Osobowych, o których mowa w pkt. 4.5 Regulaminu, w trakcie korzystania z usług Kurowski Metals, a także podawania Danych Osobowych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.

4.11. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu e-mail.

4.12. Z ważnych przyczyn (w tym w związku ze zmianą przepisów prawa, działaniami Użytkownika uznanymi za szkodliwe dla Sklepu internetowego, naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu) Umowa zawarta przez Użytkownika z Kurowski Metals (dotycząca określonego Konta) może zostać rozwiązana przez Kurowski Metals z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

4.13. Jeżeli Umowa została rozwiązana przez Kurowski Metals, Użytkownik nie może dokonać ponownej Rejestracji bez uprzedniej zgody Kurowski Metals.

4.14. W przypadkach określonych w pkt. 4.12 i 4.13 Regulaminu Kurowski Metals usunie Konto Użytkownika. W wyniku usunięcia Konta wszelkie Dane Osobowe Użytkownika, wprowadzone w ramach Konta zostaną nieodwołalnie usunięte. Kurowski Metals zastrzega sobie możliwość zatrzymania Danych Osobowych wprowadzonych przez Użytkownika w ramach Konta na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu internetowego, udostępnienia tych Danych Osobowych właściwym organom oraz w innych prawnie uregulowanych przypadkach.

5. ZASADY ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY:

5.1. W celu dokonania zakupu Produktów Użytkownik musi się zalogować w Sklepie internetowym.

5.2. Kurowski Metals prezentuje Produkty przeznaczone na sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod domeną www.kurowskimetals.com. Prezentacja Produktów na zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i w każdym czasie może ulec zmianie.

5.3. Realizacja Ofert złożonych przez Klienta następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Ofert na poszczególne Produkty. Każdy Produkt w ramach Kampanii Sprzedażowej jest przedmiotem osobnej Oferty.

5.4. Umowy Sprzedaży zawierane są w postaci elektronicznej, za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego przez Kurowski Metals w Sklepie internetowym, w ten sposób, że: (a) po wyborze zaprezentowanego przez Kurowski Metals Produktu, aby złożyć Ofertę Klient przechodzi do Koszyka. Na pierwszym etapie składania Oferty wybrane Produkty widoczne w Koszyku powinny zostać potwierdzone; (b) po potwierdzeniu Klient przechodzi automatycznie do drugiego etapu „dostawy”, w którym powinien podać dane teleadresowe do realizacji dostawy i wystawienia faktury VAT, tj. Imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adrese-mail, NIP, a także wybrać jedną z dostępnych form dostawy; (c) po poprawnym wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól, Klient przechodzi automatycznie do etapu „płatność”, gdzie określa formę przedpłaty za Produkt, wybierając spośród dostępnych opcji (zapłata przelewem na rachunek bankowy Kurowski Metals lub osobiście w siedzibie firmy) i potwierdza złożenie zamówienia; (d) po zrealizowaniu powyższych kroków Klient otrzymuje e-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia przez Kurowski Metals co równoznaczne jest z przyjęciem Oferty i zawarciem Umowy Sprzedaży wybranego Produktu. Brak potwierdzenia zamówienia oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji i tym samym nie doszło do zawarcia Umowy Sprzedaży. (e) Kurowski Metals gwarantuje utrzymanie ustalonej ceny zamówienia w przypadku gdy płatność za zamówione Produkty nastąpiła do 24 godzin od momentu złożenie zamówienia. W przypadku nie otrzymania płatności w wyżej wymienionym czasie Kurowski Metals zastrzega sobie prawo do zmiany ceny lub rozwiązania Umowy Sprzedaży z winy Kupującego. (f) Kurowski Metals po otrzymaniu przedpłaty potwierdza przewidywany termin realizacji, który wynosi 14 dni a będzie dokładnie potwierdzany w trakcie czasu oczekiwania Kupującego na dostawę zamówionych a przedpłaconych Produktów.

5.5. Zakupiony Produkt dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Odbiór osobisty zakupionego Produktu możliwy jest po wcześniejszej konsultacji telefonicznej i ustaleniu terminu.

5.6. W przypadku wyboru opcji dostawy Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej zasady dostawy regulują osobne postanowienia. Dostawa dokonywana jest na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Koszty transportu i dostawy Produktów ponosi Klient. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są obok prezentowanego w Sklepie internetowym Produktu.

5.7. W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy Kurowski Metals podany na stronie internetowej www.kurowskimetals.com Produkt wysyłany jest do Klienta po zaksięgowaniu płatności.

6. REKLAMACJE:

6.1. Użytkownik i Klient mogą złożyć reklamację, jeśli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Kurowski Metals lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa.

6.2. W przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży Klientowi przysługują uprawnienia określone przepisami ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Klient traci te uprawnienia, jeżeli przed upływem 2 tygodni od stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży nie zawiadomi Kurowski Metals o stwierdzonej niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży. Kurowski Metals odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem jednego miesiąca od wydania Produktu Klientowi.

6.3. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży powinna zostać przesłana Kurowski Metals za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@kurowskimetals.com lub w formie pisemnej na adres siedziby Kurowski Metals: Aleja Wojska Polskiego 21, 58-500 Jelenia Góra i powinna określać co najmniej:

(a) dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta;

(b) zarzuty Klienta;

(c) okoliczności uzasadniające reklamację;

(d) ewentualnie żądany przez Klienta sposób usunięcia zarzucanej niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

6.4. Przed dokonaniem reklamacji Klient zobowiązany jest skontaktować się telefonicznie z Kurowski Metals pod następującym numerem telefonu +48 535 860 355. Reklamacji zostanie nadany odpowiedni numer zgłoszenia reklamacyjnego, który Klient zobowiązany jest umieścić w widocznym miejscu na opakowaniu Produktu załączonego do reklamacji. W przypadku reklamacji spowodowanej nie dostarczeniem Produktu, Klient zobowiązany jest umieścić numer w treści reklamacji.

6.5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, Kurowski Metals zwraca się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6.6. Kurowski Metals udzieli pisemnej odpowiedzi na reklamację na adres wskazany przez Klienta przy składaniu Oferty, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w prawidłowej postaci, wskazując, czy uznaje reklamację i w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

6.7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, uszkodzony Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, Kurowski Metals zaproponuje Kupującemu do wyboru inne, dostępne w Sklepie Produkty lub zwróci Kupującemu wpłacone pieniądze.

6.8. W przypadku uznania przez Kurowski Metals reklamacji, w zależności od sposobu jej załatwienia, do Klienta zostanie wysłana odpowiednia faktura korygująca na podany przez Klienta podczas składania Oferty adres. Zwrot należności za zakupiony przez Klienta Produkt lub wymiana Produktu na inny nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania przez Klienta faktury korygującej i jej odesłania do siedziby Kurowski Metals.

6.9.Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Produktu zostaną zwrócone przelewem bankowym niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

6.10.Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieni metali szlachetnych, nie stanowią podstawy do reklamacji Towaru z powodu jego niezgodności z umową.

6.11. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu towaru (faktura lub paragon).

6.12. Klient, zgodnie z Ustawą z 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, może odstąpić od Umowy sprzedaży Produktu bez podania przyczyny w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania Produktu. Dla skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wymaga się wysłania oświadczenia o odstąpieniu od oznaczonej umowy w terminie 10 dni od dnia wydania Produktu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@kurowskimetals.com

6.13. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, określone w ustawie z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, o ile przedmiotem Umowy sprzedaży jest produkt, który ze względu na wyłączenie z art. 10 ust. 3 pkt 5 tej ustawy odnoszące się do świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. Dotyczy to tylko tych towarów, których cena sprzedaży zależy od ruchu cen na rynku finansowym to jest towarów będącymi towarami notowanymi.

7. NEWSLETTER:

7.1. Użytkownik jest uprawniony do zapisania się do serwisu rozsyłającego wiadomości działającego w ramach Sklepu internetowego (newsletter) poprzez udostępnienie adresu e-mail Użytkownika w miejscu wskazanym na stronie internetowej kurowskimetals.com i potwierdzenie go kliknięciem na opcję: „wyślij”. Wraz z wybraniem opcji „wyślij”, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Kurowski Metals informacji handlowych dotyczących działalności Kurowski Metals.

7.2. Wypisanie się z listy newslettera możliwe jest poprzez wybranie opcji „wypisz” dostępnej na stronie internetowej Sklepu internetowego.

8. DANE OSOBOWE:

8.1. Administratorem Danych Osobowych jest Kurowski Metals, które dokonuje przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

8.2. Kurowski Metals przetwarza Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy Sprzedaży, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji tej umowy, dokonania rozliczeń z Klientem, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.

8.3. Kurowski Metals uprawnione jest do udostępniania Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Kurowski Metals nie udostępnia wbrew prawu Danych Osobowych innym podmiotom, w szczególności nieuprawionym osobom.

8.4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go Danych Osobowych i prawo do ich poprawiania oraz prawo wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

9.1. Kurowski Metals zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi i/lub prawnymi), z zastrzeżeniem punktu 9.2. poniżej.

9.2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Kurowski Metals poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłanie jednolitego tekstu Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od przesłania Regulaminu Użytkownikowi.

9.3. Prawem właściwym dla Umów oraz Umów Sprzedaży zawieranych w ramach Regulaminu jest prawo polskie.

9.4. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Kurowski Metals i Użytkowników.

9.5. Kurowski Metals nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

9.6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Kurowski Metals nie odpowiada za szkody powstałe w związku z niemożnością użytkowania witryny Sklepu Internetowego przez Zamawiającego oraz za szkody powstałe w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami operacji lub przekazu, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu. W szczególności, Kurowski Metals nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zakłóceniami technicznymi poczty elektronicznej zawinionymi przez operatorów sieci telekomunikacyjnej lub wynikającymi z niewłaściwych parametrów technicznych urządzeń elektronicznych używanych przez Klienta.

9.7. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania zamówienia przez Klienta, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, błędnego adresu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.

9.8. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (w szczególności kolor, proporcje) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym.

9.9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

9.10. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej.

9.11. Kurowski Metals zastrzega sobie prawo do wycofania dowolnego Towaru ze swojej oferty.

9.12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia, zablokowania lub całkowitego usunięcia konta Użytkownika w przypadku złamania przez niego zasad niniejszego Regulaminu oraz w innych uzasadnionych przypadkach.

9.13. Zdjęcia prezentowane na stronie www.kurowskimetals.com są jedynie zdjęciami poglądowymi. Kurowski Metals zastrzega sobie prawo do wysłania monety z innego rocznika odmiennego do tego prezentowanego na stronie. Chęć zakupu konkretnego rocznika należy wskazać przy składaniu zamówienia w uwagach.